Beskidy Ultra - Trail®
Beskidy Ultra - Trail®

Regulamin Zawodów

BESKIDY ULTRA - TRAIL® (BUT)

Aktualizacja: 29.07.2021

 

1. CEL ZAWODÓW
Promocja regionu Beskidów w Polsce i na świecie.
Promocja Miasta Szczyrk.
Promocja długodystansowych biegów górskich i aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Promocja walorów turystycznych Gmin: Bielsko, Szczyrk, Porąbka, Czernichów, Jeleśnia, Andrychów, Węgierska Górka.

 
2. ORGANIZACJĘ ZAWODÓW KOORDYNUJE:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

43-356 Kobiernice; ul.Sportowa 42

NIP 5472157757 

Kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com  /beskidyultratrail@gmail.com 

 

3. TERMIN i MIEJSCE, PROGRAM
Biuro Zawodów (Baza) oraz miejsce STARTU wszystkich dystansów Zawodów Beskidy Ultra Trail®: 
Szczyrkowskie Centrum Kultury / Amfiteatr SKALITE w Szczyrku
Ul. Beskidzka 106, SZCZYRK
Miejsce METY - Plac św.Jakuba , Centrum SZCZYRK

Zawody odbędą się w dniach 25-29 Sierpień 2021 roku
Biuro zawodów, odprawa, Start - Amfiteatr Skalite SZCZYRK
Szczegółowy Program zawodów zostanie podany na stronie, w zakładce Info-Program zawodów 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Jednakże, ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
 
4. TRASY
Ultramaraton Beskidy Ultra Trail (BUT) jest rozgrywany na 8 dystansach:
BUT 10 – dystans 10km, przewyższenie +690m/-690m
BUT 20 – dystans ok. 20km, przewyższenie +1.280m/-1.280m
BUT 30 - długość 30km , przewyższenie +2.160m/-2.160m
BUT 50 – dystans 47km, przewyższenie +3.048m/-3.048m
BUT 75 – dystans 73km, przewyższenie +4.953m/-4.953m
BUT 100 – dystans 100km, przewyższenie +6.261m/-6.261m
BUT 140 – dystans 138km, przewyższenie +8.200m/-8.200m
BUT Trek 20 – dystans ok. 20km, przewyższenie +1.280m/-1.280m
BUT Challenge – dystans 305-340km, zależy od Zawodnika
Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras będą systematycznie podawane w zakładce TRASA.
 
5. LIMITY CZASOWE
BUT 10 = 3 h
BUT 20 = 4 h
BUT 30 = 8 h
BUT 50 = 12 h
BUT 75 = 20 h
BUT 100 = 25 h
BUT 140 = 33 h
BUTChallenge = 85 h
BUT Trek20 - bez limitu czasu. Start i powrót między godz. 8:00 a 20:00 w Sobotę
Limity pośrednie podane zostaną na stronie internetowej zawodów w zakładce TRASA.
Uwaga: Punkty odżywcze będą zamykane 30min po limicie czasowym ustalonym dla danego miejsca.
 
6a. WARUNKI  UCZESTNICTWA dla wszystkich Zawodników:
 • Uczestnikiem zawodów BUT może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Wyjątek stanowi BUT Trek - samodzielny udział dozwolony od 16 lat. Dopuszczamy udział dzieci, bez limitu wieku - pod opieką min.1 osoby dorosłej poświadczającej opiekę na trasie
 • Całą trasę należy pokonać pieszo o własnych siłach (Zawodnicy dorośli)
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu ultramaratońskim;
 • Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy) oraz wyposażenie obowiązkowe do weryfikacji;
 • Wszyscy zawodnicy na trasie BUT muszą przestrzegać: Regulaminu Zawodów oraz przepisów poruszania się po drogach publicznych.
 • Znosimy kwalifikację dla biegu BUT100 i BUT140, ukończone 'setki' nie są wymagane

6b. WARUNKI  UCZESTNICTWA  - dodatkowo tylko dla Zawodników BUT Challenge:

 • Zawodnicy zgłaszający się do biegu BUT Challenge muszą wykazać się przynajmniej dwoma ukończonymi górskimi biegami ultra w latach 2018 - 2020, o wartości 6pkt wg klasyfikacji ITRA a w szczególnych przypadkach do decyzji Organizatora.  W tym celu należy wysłać maila na adres: beskidyultratrail@gmail.com z dokładnymi informacjami dotyczącymi 2 ukończonych biegów gdzie należy podać:
  - Imię i Nazwisko,
  - nazwę biegu kwalifikacyjnego,
  - rok ukończenia biegu,
  - zajęte miejsce i uzyskany czas (hh:mm) - nieukończone biegi nie będą brane pod uwagę.
 • Organizator ma prawo dopuścić lub nie dopuścić Zawodnika do startu BUT Challenge bez uzasadnienia
 • Każdy zawodnik BUT Challenge musi przestrzegać Regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego i poruszać się tylko wyznaczonymi szlakami turystycznymi
 • dla Zawodników BUT Challenge rezygnujących z kontynuowania biegu nie zapewniamy transportu do bazy
 • Zawodnicy obowiązani są zaliczyć podaną listę szczytów/miejsc w przedstawionej na stronie kolejności: zakładka Trasa/BUT Challenge  i udokumentować ten fakt zdjęciem przesłanym do Organizatora z każdego kolejnego miejsca
 • Zawodnikom BUT Challenge nie wolno opuszczać terenu RP
 • kolejność zaliczenia PKT trasy jest obowiązkowa 
   
 • trasa przez BgPN jest z góry ustalona i nie wolno jej zmieniać pod rygorem dyskwalifikacji : Zawoja Markowe- Stary Groń- Markowe Szczawiny- Brona- Babia Góra- Krowiarki (wyłącznie po szlakach turystycznych)
 • każdy zawodnik jest zobowiązany do wykonania zdjęcia potwierdzającego przybycie na Szczyt/PKT - w razie braku tabliczki należy wykonać zdjęcie PKT charakterystycznego (np. Grota Komonieckiego)
 • nie dopuszcza się wysyłania /przygotowywania zapasów na trasę przed zawodami (np. do schronisk, czy z góry ustalonych miejsc nocowania)
 • w przypadku awarii urządzenia GPS i niemożności dostarczenia nadajnika zastępczego, zawodnik będzie zobowiązany do wysyłania organizatorowi zdjęć oraz pinezki z google maps z miejsc zaliczanych na trasie

6c. WARUNKI  UCZESTNICTWA  - dodatkowo tylko dla BUT20 z pomiarem czasu:

 • Zawodnicy otrzymują listę Schronisk w których należy podbić pieczątkę na Nr Startowym i jak najszybciej powrócić do Bazy
 • wybór trasy oraz kolejność zaliczenia Schronisk zależy od Zawodnika
7. ZGŁOSZENIA / ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który jest dostępny w zakładce ZAPISY
 • Data rozpoczęcia zapisów dla wszystkich dystansów: 3 Luty 2021, godzina 17:00
 • Po zgłoszeniu należy dokonać opłaty startowej, o kolejności decyduje data wpłynięcia wpisowego na konto organizatora. UWAGA: w przypadku zgłoszenia do BUT Challenge, opłatę startową należy wnosić dopiero po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji od Organizatora
 • Lista zgłoszonych zawodników, wraz z informacją o wpisowym, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco w formularzu zapisów dostępnym na stronie internetowej Zawodów.
8. LIMIT UCZESTNIKÓW
a) Przewiduje się następujące limity startujących:
BUT 10/20/30/50/75/100/140 – 900 osób łącznie
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu Zawodników.
W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc – odbędzie się losowanie.
Po losowaniu na wpłatę oczekujemy 7dni. Po tym terminie Zawodnik nieopłacony zostaje skreślony z listy startowej.
b) BUT Challenge: 25 Zawodników + 5 Zawodników do dyspozycji Organizatora
 
9. OPŁATA STARTOWA
Uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości podanej w tabeli. 
DYSTANS   BUT 10 BUT 30 BUT 50 BUT 75 BUT 100 BUT 140 BUT Challenge
TERMIN
wpłata do 25.06.2021 60 PLN 130 PLN 180 PLN 230 PLN 290 PLN 350 PLN 250 PLN
wpłata do 13.08.2021 80 PLN 150 PLN 200 PLN 250 PLN 310 PLN 370 PLN
 
TERMIN BUT Trek 20

WPISOWE - Dorośli wpłata do 18.08.2021

Dzieci do lat 12 - udział bezpłatny

          60 PLN

UWAGA: koszulka w pakiecie startowym dostępna tylko dla wpłat dokonanych do 31.07

 

Opłatę należy wnosić przelewem tradycyjnym na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

Kod BIC Swift: INGBPLPW

lub za pośrednictwem szybkich płatności T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisów

 

BUT Challenge - 250 PLN + kaucja zwrotna 200PLN (płatna przy odbiorze trackerów przed startem, zwracana Zawodnikowi przy zwrocie urządzenia).

Płatność możliwa tylko po weryfikacji biegów kwalifikacyjnych.

Każdy Zawodnik otrzyma informację mailem z potwierdzeniem lub odmową uczestnictwa.

 

 
******************************************************** 

ZWROT WPISOWEGO:

 

W przypadku rezygnacji z zawodów do dnia 1 Czerwca 2021 organizator zwraca 50% wpisowego. Po tym terminie nie przewiduje się zwrotu wpisowego, również w przypadku niezgłoszenia się Zawodnika na zawody.

W przypadku zmiany dystansu z niższego na wyższy - obowiązuje dopłata wg aktualnego wpisowego.

W przypadku zmiany dystansu z wyższego na niższy - nie ma dodatkowej opłaty.

W przypadku rezygnacji z zawodów - możliwa zmiana Nazwiska osoby startującej, ale tylko do 1 Sierpnia. Po tym terminie prośby o zmiany nie będą rozpatrywane.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:
W trakcie trwania Zawodów każdy z Zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie to będzie kontrolowane PRZED STARTEM na płycie Amfiteatru oraz wyrywkowo na trasie.
Kara czasowa za każdy 1 brakujący element wyposażenia - to 30min
Brak pełnego niezbędnego wyposażenia skutkuje dyskwalifikacją.
 
Wyposażenie Obowiązkowe dla wszystkich dystansów, oprócz Trek20 bez pomiaru czasu: 
 • otrzymany w pakiecie numer startowy z chipem (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania)
 • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu, zalecany włączony roaming, polecamy wpisać nr organizatorów podane podczas rejestracji, tel.komórkowy włączony przez cały czas trwania zawodów
 • folia NRC,
 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe (nie wymagana dla BUT10/20/30)
 • gwizdek  (nie wymagana dla BUT10/20)
 • osobisty kubek wielorazowy (na punktach nie będzie kubków jednorazowych),
 • plecak lub pas biegowy (nerka),
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra oraz zapas wody lub napoju minimum 1 litr (sprawdzany przy wyjściu z punktu odżywczego); dla dystansu BUT Challenge wymagana pojemność 2 litry
 • zapas jedzenia wystarczający do następnego punktu żywieniowego, (nie dla BUT Challenge)
 • kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa (jedna) - niezależnie od spodziewanej pogody,
 • obuwie trailowe odpowiednie do biegów w trudnym terenie górzystym,
 • czapka lub bandana
 • bandaż elastyczny samoprzylegający,
 • dla Zawodników BUT Challenge - mapa własna obejmująca cały obszar danego dystansu
 • BUT Challenge: zapas energii do telefonu na całą trasę (powerbank, bateria itp.) Telefon (umożliwiający przesłanie zdjęcia z trasy) musi być włączony cały czas. 
Dodatkowo rekomendowane dla BUT Challenge:
 • dowód osobisty lub paszport,
 • czołówka (latarka) zapasowa z bateriami,
 • długie getry lub getry ¾ plus wysokie skarpety biegowe,
 • kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa z kapturem (niezależnie od spodziewanej pogody)
 • bluza z długim rękawem,
 • rękawiczki
Wyposażenie Zalecane:
 • ubiór odpowiedni do pogody,
 • nieprzemakalne i nieprzewiewne spodnie (BUT Challenge)
 • wodoodporne rękawiczki (BUT Challenge)
 • apteczka osobista
 • maść przeciw obtarciom (np. wazelina, Sudocrem),
 • ogrzewacze chemiczne
 • kije trekkingowe
 • drobna gotówka
11. ŚWIADCZENIA STARTOWE
W ramach wpisowego Organizator zapewnia Zawodnikom BUT:
 • plik z cyfrowo zapisaną trasą do ściągnięcia ze strony (dla urządzeń GPS). Nie dotyczy Trek20 i BUT Challenge
 • pamiątkowy numer startowy,
 • gadżet okolicznościowy
 • zabezpieczenie medyczne
 • wyraźnie oznakowaną trasę (patrz pkt 12 ZNAKOWANIE TRASY),
 • obsługę sędziowską na trasie (nie dotyczy BUT Trek20)
 • elektroniczny pomiar czasu (nie dotyczy BUT Trek20)
 • napoje i wyżywienie na trasie biegu (nie dotyczy BUT Trek20 i BUT Challenge),
 • depozyt,
 • posiłek regeneracyjny po biegu w bazie zawodów,
 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody,
 • statuetki i nagrody dla najlepszych (oprócz BUT Trek20 bez pomiaru czasu)
Pakiet może zostać rozszerzony, w zależności od hojności Sponsorów.
 
12. ZNAKOWANIE TRASY
Wszystkie trasy BUT będą całkowicie i dokładnie oznakowane. W celu uniknięcia nieporozumień Zawodnicy będą mieli możliwość ściągnięcia ze strony zawodów śladu GPS z trasami.
Trasa BUTChallenge nie będzie oznakowana podobnie jak trasa BUT Trek20 i BUT20.
Zawodnicy otrzymają wytyczne dotyczące trasy (dotyczy BUT20 i BUT Trek20) a dla BUT Challenge listę szczytów/miejsc do zaliczenia wg przedstawionej kolejności.
 
13. KLASYFIKACJA
Na wszystkich dystansach BUT będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn. Nie przewiduje się miejsc ex aequo.
Każdy Zawodnik na każdym dystansie musi odwiedzić KAŻDY punkt odżywczy i podać swój numer do kontroli. Dodatkowo organizator przewiduje lotne punkty kontrolne, na których zawodnicy będą również zobowiązani do podania swojego numeru startowego. Zawodnik będzie sklasyfikowany tylko pod warunkiem zaliczenia WSZYSTKICH punktów kontrolnych.
 

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

W przypadku nieobecności Zwycięzcy na dekoracji, jego Nagroda przechodzi na Zawodnika kolejnego. Nie ma możliwości wysyłania pocztą Trofeum i/lub Nagrody

 
14. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkich zawodników BUT na trasie obowiązują :
 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych.
W razie kontuzji/ wypadku/ uszkodzenia ciała - należy zadzwonić pod podany w trakcie odprawy numer awaryjny i oczekiwać na przyjazd ratowników po podaniu przybliżonej lokalizacji.
W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej
W przypadku rezygnacji z zawodów organizator NIE zapewnia transportu do bazy.
 
15. OCHRONA PRZYRODY
Wszystkich zawodników BUT na trasie obowiązuje :
 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania trasy, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,
 • zakaz niszczenia przyrody,
 • przestrzeganie regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego (uczestnicy BUTChallenge).
Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!
 
16. INFORMACJE DODATKOWE dla BUT Challenge
W związku z brakiem możliwości zorganizowania pełnych zawodów na najdłuższej trasie – Organizatorzy zdecydowali się umożliwić start tym z Zawodników, którzy z własnej woli i na własną odpowiedzialność chcą przebiec ten dystans w formule Self-supported czyli bez absolutnie żadnych świadczeń na trasie (wyżywienie, zabezpieczenie medyczne, opieka na trasie). Zewnętrzna pomoc osób towarzyszących, przygodnie spotkanych obcych lub znajomych - jest zabroniona. Organizatorzy zastrzegają, iż nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za poniesiony ewentualny uszczerbek na zdrowiu Zawodnika w trakcie lub po biegu.
Uczestnikom zostanie udostępniona nadajnik GPS umożliwiający śledzenie ich postępów  na trasie. Nadajnik przypisany będzie tylko do jednego Zawodnika.
Ze względów bezpieczeństwa, każdego Zawodnika obowiązują dwie obowiązkowe pauzy w określonych przez Organizatora miejscach. Każdy Zawodnik w tym wyznaczonym miejscu musi spędzić min 60min. 
Po biegu wszyscy Uczestnicy mogą liczyć na posiłek regeneracyjny w Bazie Zawodów (od godz.12:00 w Sobotę 26 Września). Zwrot nadajników GPS i otrzymanie kaucji możliwy od godz.12:00 w Sobotę 28 Sierpnia.
 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • O wszelkich zmianach i/lub aktualizacjach zawodów/tras, informujemy na bieżąco za pomocą profilu FB zawodów i/lub strony internetowej oraz mailingu. Zawodnik zobowiązany jest do śledzenie ww na bieżąco
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów
 • Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie
 • W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zawodnikowi zwrot wpisowego
 • Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim.
  Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

Za niestosowanie się do Regulaminu przewidujemy następujące kary:

 • zejście/skrócenie trasy 1h – do DSQ (w zależności od skrótu),
 • śmiecenie na trasie DSQ,
 • nieudzielenie pomocy innemu, kontuzjowanemu zawodnikowi - DSQ,
 • brak jednego elementu wyposażenia obowiązkowego - 30min,
 • brak powyżej jednego elementu wyposażenia obowiązkowego - DSQ,
 • nieodebranie 3 kolejnych prób połączenia od organizatora - DSQ,
 • pomoc z zewnątrz na trasie BUT Challenge - DSQ,
 • pomoc z zewnątrz na trasie pozostałych dystansów poza pkt odżywczymi (w tym 'zającowanie') – 1h
18. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE (RODO)

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Aktywne Beskidy, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.


19. REGULACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
W związku z możliwym zagrożeniem epidemicznym Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej.
O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie zawodów i/lub drogą mailową oraz na FB.
W przypadku wprowadzenia Instrukcji Uczestnicy zobowiązani są do jej przestrzegania, a niestosowanie się do jej postanowień zagrożone jest upomnieniem, karą czasową, zakazem wstępu na teren Zawodów lub dyskwalifikacją.
Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności:
- nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp.,
- możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach,
- możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych,
- możliwość zmiany organizacji biura zawodów,
- możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie.
Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi, a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z zarażeniem będą bezzasadne.

 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.

Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim.

Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

 

Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB